Polityka prywatności

W AGENCJI AMK chronimy dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług, w tym w szczególności strony internetowej www.agencja-amk.pl, e-sklepu, profili w mediach społecznościowych oraz tych zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane za pośrednictwem naszych stron.

W związku z tym, zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Chcemy, by każdy użytkownik naszego Serwisu, każdy nasz klient, kontrahent i każdy nasz pracownik wiedział dokładnie, w jaki sposób jego dane osobowe są chronione oraz kiedy i komu przekazywane.


1. Dane Administratora danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja AMK Krzyżanowski spółka jawna (dalej: AGENCJA AMK) z siedzibą pod adresem ul. Św. Wincentego 10, 61-003 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000901108, NIP 7822206984, REGON 634196541.
 2. We wszelkich sprawach związanych przetwarzaniem przez AGENCJĘ AMK danych osobowych można skontaktować się:
  1. drogą e-mail: rodoamk@agencja-amk.pl
  2. pisemnie na adres: ul. Św. Wincentego 10, 61-003 Poznań.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez AGENCJĘ AMK w następujących celach:
  1. podjęcia działań przed zawarciem, zawarcie i wykonanie umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową —– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  4. ewentualnego zabezpieczenia oraz dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  5. utrzymywania korespondencji mailowej (wysyłka newslettera), prowadzenia fanpage w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, TikTok), prowadzenia marketingu usług własnych oraz promowania działalności AGENCJI AMK – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. W pozostałych przypadkach przetwarzamy dane osobowe na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Udostępnianie danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej (m.in. takim jak ZUS czy Urząd Skarbowy) oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również mogą być przekazywane podwykonawcom i innym podmiotom zewnętrznym związanym z AGENCJĄ AMK, takim jak np. firmy dostawcze, kurierskie, kancelarie prawne, biuro obsługi finansowo-podatkowej,  firmy świadczące usługi informatyczne, consultingowe, z zakresu obsługi płatności internetowych, firmy marketingowe, windykacyjne, oraz inne podmioty uprawnione do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
 2. Firmy pełniące rolę dostawców usług na rzecz AGENCJI AMK są zobowiązane do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych i/lub umowy o poufności, na mocy której zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych jedynie zgodnie z celami umownymi i do stosowania właściwych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

4. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one przekazane oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności:
  1. przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, tj. przez okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń, lub przez okres wymagany stosownymi aktami prawnymi z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatków.
  2. w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu przez okres do czasu złożenia sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
  3. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody  - do czasu jej wycofania.
  4. ponadto, przez 10 lat będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów związanych z wykazaniem faktów na wypadek ewentualnych roszczeń dotyczących nieprawidłowego przetwarzania przez nas danych osobowych.
 2. Po upływie wskazanych wyżej okresów Państwa dane będą trwale usunięte z naszej bazy danych.

5. Prawa użytkowników

 1. Na zasadach określonych przepisami RODO, każda z osób, której dane przetwarzamy ma prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. przenoszenia swoich danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  7. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Nie wszystkie Państwa żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.
 3. Jednocześnie informujemy, iż przesyłany naszym klientom newsletter może zawierać zarówno informacje bezpośrednio dotyczące działalności AGENCJI AMK, jak też podmiotów związanych z naszą firmą. Proszę pamiętać, iż abonent newslettera może w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

 1. Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych. m.in. poprzez:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.

 1. W bieżącej działalności Administrator korzysta z usług platform YouTube (Google), Facebook, Instagram (Meta Platforms) oraz TikTok.
  Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Meta Platforms dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.
 1. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych znajdujących się pod adresem:
  1. Google LLC (YouTube)- https://policies.google.com/privacy?hl=pl
  2. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook, Instagram) - https://www.facebook.com/about/privacy.
  3. TikTok - https://www.tiktok.com/legal/page/eea/new-privacy-policy/pl-PL,

7. Wtyczki społecznościowe, linki odsyłające

 1. Na stronie agencja-amk.pl wykorzystujemy tzw. „wtyczki społecznościowe” dostawcy Facebooka oraz Instagrama, które to witryny internetowe są obsługiwane przez firmę Meta Platforms Ireland Ltd - 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia oraz Meta Platform Inc. (Kalifornia, USA). Na stronie znajdują się też wtyczki do witryny YouTube obsługiwanej przez Google LLC oraz platformy sprzedażowej Allegro.pl.
 2. Odwiedzając naszą stronę żadne dane nie są automatycznie przesyłane do wskazanych powyżej sieci. Dopiero kiedy Użytkownik kliknie określony przycisk, jego przeglądarka internetowa połączy się z serwerami Meta Platforms czy Google. Oznacza to, że klikając elementy, a następnie symbol danej sieci społecznościowej, użytkownik wyraża zgodę, aby jego przeglądarka internetowa nawiązała połączenie z serwerami tych sieci oraz przesłała dane dotyczące korzystania do jej operatora. Nie mamy wpływu na rodzaj ani zakres danych zbieranych przez te platformy.
 3. Informujemy, iż w związku ze specyfikacją wskazanych platform informacje o osobach obserwujących fanpage, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne. 
 4. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

8. Informacja o profilowaniu, dobrowolności podania danych

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów informatycznych.
 2. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania w przypadku gdy użytkownik korzysta z naszych profili w mediach społecznościowych. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie Facebook, Instagram, TikTok, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wyświetlanie informacji od administratora fanpage.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, umowny bądź być warunkiem zawarcia umowy, a podanie danych może być niezbędne dla określonego celu.
  1. Jeśli nie podadzą Państwo danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować brakiem możliwości realizacji Pani/Pana sprawy, a także konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
  2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie podadzą Państwo swoich danych, nie będzie możliwości wykonania takiej umowy.
  3. Jeśli nie podadzą Państwo danych wymaganych do zawarcia umowy, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
  4. Podanie przez Państwa danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie niewynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne, ale może okazać się konieczne dla załatwienia sprawy w oczekiwany przez Państwa sposób.

9. Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

 1. AGENCJA AMK na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania. Administrator dba o to, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 2. AGENCJA AMK posługuje się odpowiednimi technicznymi, administracyjnymi i materialnymi zabezpieczeniami w celu ochrony danych użytkownika przed ich utratą, użyciem niezgodnym z przeznaczeniem lub nieautoryzowaną modyfikacją. Jednocześnie podejmujemy starania, by zagwarantować stałą aktualność naszych zabezpieczeń w obliczu nowo wykrytych zagrożeń.
 3. AGENCJA AMK podejmuje wszelkie niezbędne działania, a także wymusza takie działania na podwykonawcach i innych podmiotach nim współpracujących. Wymusza także uzyskanie gwarancji stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 4. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że żadne zabezpieczenia nie gwarantują absolutnej ochrony danych osobowych. Każdy użytkownik Internetu musi zdawać sobie sprawę z faktu, że internetowe transmisje danych nigdy nie są całkowicie bezpieczne ani wolne od błędów. Dlatego zalecamy ochronę własnego komputera jak i hasła dostępu przed nieautoryzowanym użyciem przez inne osoby.

10. Polityka wykorzystywania plików Cookies (Ciasteczka)

 1. Nasza witryna internetowa agencja-amk.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w tzw. Plikach cookies.
 2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez witrynę i przechowywane na Państwa komputerze (tablecie, telefonie) zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny. Wykorzystywane przez nas pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
 3. W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny
  2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny
  3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika.
 4. Wykorzystujemy też cookies zewnętrzne, aby:
  1. zbierać ogólne i anonimowe dane statyczne za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics,
  2. zbierać informacje na temat zachowań użytkowników na stronach internetowych serwisu, np. Google Analitycs,
  3. zastosować funkcje interaktywne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, np. facebook.com, instagram.com,
 5. W ramach Witryny wykorzystujemy pliki cookie w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła
  2. dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
  3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 6. Podczas pierwszego wejścia na Stronę agencja-amk.pl musicie Państwo wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Witryny. Korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Witryny. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 9. Obok plików cookies Witryna może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.
 10. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

11. Status prawny Polityki i zmiany Polityki

Niniejsza Polityka nie stanowi umowy i nie ustanawia żadnych praw ani obowiązków. AGENCJA AMK zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zmieniania niniejszej Polityki.